Swalkrûtes - Doarpswurk

Akkrum

Door | | Nog geen reacties

“Ach krom” moeten de reuzen geroepen hebben toen ze rivier de Boarn uitgroeven en ter hoogte van het dorp even achterom keken op hun werk. Dat is het volksverhaal waarmee de naam Akkrum verklaard wordt. De kronkelende (meanderende) vorm van de Boarn, die dwars door het dorp loopt, herinnert aan…

Meer lezen

Akkrum (2)

Door | | Nog geen reacties

De route leidt u door het open weidelandschap ten noorden van Akkrum. Een deel van de route volgt de Zijlroede, het Prinses Margrietkanaal en de oude loop van de Boarn, de Kromme Knilles, terug naar Akkrum.

Meer lezen

Ald Skou

Door | | Nog geen reacties

De route leidt u deels door het open weidelandschap ten zuiden van Jirnsum, waarna u het Sneekermeer bereikt. Langs het Prinses Margriet-kanaal loopt u terug naar het startpunt. Het Prinsesmargriet Kanaal is een zeer druk vaarwater dat als hoofdroute wordt gebruikt door de beroepsvaart tussen Lemmer (IJsselmeer) en Groningen. Daarnaast…

Meer lezen

Alde Leie

Door | | Nog geen reacties

Alde Leie (Oude Leije)  Hier was oorspronkelijk de uitwatering van het oude land op de Middelzee. De westelijk gelegen vaart Oude Rijd was een geul in die zee. In het dorp fietst of wandelt u dus over de oude middelzeedijk. Het was toen een niet geringe haven- en handelsplaats. De…

Meer lezen

Aldeboarn

Door | | Nog geen reacties

Aldeboarn was vroeger een bloeiende handelsplaats gelegen aan beide zijden van de Boarn. Echter toen de Middelzee ingepolderd werd, verdwenen deze handelsmogelijkheden en werden landbouw, veehouderij en visserij de belangrijkste inkomstenbronnen. De bewoners van Aldeboarn worden ook wel Tuorkemjitters(torenmeters)genoemd. Deze bijnaam is afkomstig van een oud verhaal dat zich afspeelde…

Meer lezen

Aldeboarn (2)

Door | | Nog geen reacties

Aldeboarn is één van de oudste dorpen van Fryslân. In de achtste eeuw kende men in Fryslân twee grotere plaatsen: Nordac (Dokkum) en Bordonchorn (Oldeboorn), wat zoiets betekende als: in de hoek van Burdo. Het dorp had een jaarlijkse “Merckt” of een “Ommeganck”, die acht dagen na Pinksteren werd gehouden….

Meer lezen

Aldeboarn (3)

Door | | Nog geen reacties

Rondom Aldeboarn zijn de wandelmogelijkheden beperkt. Degene die het Zwettegebied ten noorden van het dorp wil ontdekken, dient er rekening mee te houden dat een wandeling al snel meer dan 10 kilometer wordt. In onderstaande routebeschrijving wordt de gehele route (±22km) rond Aldeboarn beschreven. In de tekst wordt aangegeven waar…

Meer lezen

Aldtsjerk

Door | | Nog geen reacties

Aldtsjerk (Oudkerk)  Samen met Oentsjerk en Gytsjerk behoort Aldtsjerk tot de “Trynwâlden”, dat komt van Thrimwalde, oud Fries voor ‘in de drie wouden’. Het pleintje met café en ophaalbrug aan noordkant dorp, zit zowel in een fiets-, wandel-, als kano-route. Het huidige café Moarswâl kwam in de plaats van het…

Meer lezen

Anjum – Oostmahorn

Door | | Nog geen reacties

Anjum (Eanjum) – Oostmahorn (De Skâns) Met ruim 1100 inwoners is Anjum het grootste dorp van de voormalige gemeente Oost- Dongeradeel. De kerk staat op het hoogste punt van de terp en is als enige in Fryslân nog in het bezit van een Middeleeuws sacramentshuisje. Onder de uit de 12e…

Meer lezen

Bakhuizen

Door | | One Comment

Bakhuizen heeft altijd een overwegend Rooms-Katholieke gemeenschap gehad, hetgeen in het protestantse Friesland een uitzondering is. De gelovigen van Bakhuizen hielden hun godsdienstoefeningen vroeger in particuliere huizen. Pas in 1793 mocht hier de eerste kerk worden gebouwd, weliswaar onder de voorwaarde dat het gebouw niet als zodanig herkenbaar zou zijn….

Meer lezen

Bakkeveen

Door |

Het landschap rond Bakkeveen is een reusachtig openluchtmuseum. Een levend museum waar u zonder toeGang te betalen mag rondwandelen en waar u de lange geschiedenis van Bakkeveen in terugvindt. De geschiedenis begint in een ver verleden. Na de laatste ijstijd waren het de rendierjagers die voor het eerst deze omstreken…

Meer lezen

Beetsterzwaag

Door | | Nog geen reacties

Aan de rand van de Wouden ligt het dorp Beetsterzwaag. De naam Beetsterzwaag verklaart de oorsprong van het dorp: de ‘sweach’ waren de laaggelegen weidegronden behorend bij het vroegere Oud Beets. ‘Beet’ verwijst naar de Boorne, de beek die tegenwoordig het Oud- of Koningdiep wordt genoemd. In de loop der…

Meer lezen

Berltsum

Door | | Nog geen reacties

Berltsum (Berlikum)  Dit was het centrum van de Friese tuinbouw. Helaas heeft de eigen veiling in het fusie-geweld de slag verloren. Berltsum was bijna de 12e Friese stad geworden, ook dat wijst op een belangrijke positie in het verleden. Het Hemmemapark is een verwijzing naar de in 1746 afgebroken Hemmemastate….

Meer lezen

Blauwhuis

Door | | Nog geen reacties

Blauwhuis(Blauhûs) Dit dorp aan de oude hemdijk, waar zich in 1651 in het polderhuis (met blauwe dakpannen) van het in 1634 drooggelegde Sensmeer een priester vestigde, is een Rooms- Katholieke enclave. De kerk is een in het oog springend monument, dat in 1993 is gerestaureerd, mogelijk gemaakt door een flinke…

Meer lezen

Boelenslaan

Door | | Nog geen reacties

De route leidt u langs enkele grotere dorpen van de gemeente Achtkarspelen, door het coulisselandschap rond Eastermar en het typische verkavelingspatroon van de veenontginningen. Zeer afwisselend en voldoende mogelijkheden om een aantal keren halt te houden om de dorpen en andere bezienswaardigheden te verkennen. Boelenslaan is ontstaan tijdens de vervening…

Meer lezen

Boijl

Door | | Nog geen reacties

Boijl is gelegen in een aantrekkelijk gebied grenzend aan het nationale park het Drents-Friesche Wold en wordt omringd door veel bos en natuurschoon. Jarenlang heeft Boijl een voorbeeldfunctie vervuld in het kader van de sociale vernieuwing. Overheden willen steeds meer verantwoordelijkheden en taken verschuiven naar dorpsorGanisaties, met name de Verenigingen…

Meer lezen

Bontebok

Door | | Nog geen reacties

Veel mensen moeten lachen als ze voor het eerst de naam Bontebok horen. Helemaal niet vreemd eigenlijk, als men niet weet hoe het dorp aan zo´n naam komt. Uitleg is misschien nodig. In de 17e eeuw werd hier met het in oostelijke richting verder Gaan van de vervening, een sluis…

Meer lezen

Bontebok (2)

Door | | Nog geen reacties

Het zuidoosten van Friesland kent een verleden van veel armoede. In de geschiedenisboeken over Friesland wordt de streek slechts summier genoemd. Het rijke leven van Friesland speelde zich af in de Friese elfsteden en deze liggen allen in het westen en noorden van de provincie. Het verleden van de streek…

Meer lezen

Buitenpost

Door | | Nog geen reacties

Deze route leidt u door de Mieden tussen Buitenpost en Surhuizum. Ten zuiden van de hogere zandgronden van Buitenpost en Twijzel lag een uitgestrekt laag gebied, open voor de invloed van de Lauwerszee. Mieden zijn laaggelegen hooilanden ten zuiden van de voormalige Lauwerszee. In de loop van de tijd werden…

Meer lezen

Burdaard

Door | | Nog geen reacties

Burdaard (Birdaard)  Het meest opvallend is de in 1987 gerestaureerde en 24 m hoge, koren-, pel- en houtzaagmolen De Zwaluw. Molenaar Tollenaar maalt er door de week zijn graan. Zaterdags wordt de molen door vrijwillige molenaars gebruikt als houtzagerij. Aan het begin van de route aan de andere kant van…

Meer lezen

Burgum

Door | | Nog geen reacties

Burgum is de hoofdplaats van de gemeente Tytsjerksteradiel en heeft een duidelijk regiofunctie. Alle benodigde voorzieningen zijn aanwezig in het gezellige centrum. De tufstenen Kruiskerk van Burgum, de Maartenskerk, is in het begin van 12e eeuw gebouwd en wordt tot de mooiste van Friesland gerekend. Tijdens de route wandelt u…

Meer lezen

Damwâld

Door | | Nog geen reacties

Broeksterwâld (Broeksterwoude) en De Falom (Valom)  Hier begint het kleine stukje echte Friese wouden, dat in ‘Tusken Waad en Stêden’ nog wordt meegenomen. Veel verspreide bebouwing, waartussen nog oude Friese woudhuisjes en een verkaveling in smalle stukken land, maar nog niet veel boswallen. Westelijk aan de Singel een monument ter…

Meer lezen

De Hoeve

Door | | Nog geen reacties

De Hoeve is een dorpje met 430 inwoners en 140 woningen. Vanaf de 16e eeuw zijn er enkele hoeven op hoogtes in de glooiende heide gesticht. Pas in de 19e en 20e eeuw wordt steeds meer woeste grond ontgonnen, kwamen er meer woningen en kon men van een echt dorp…

Meer lezen

De Tike

Door | | Nog geen reacties

De route start in De Tike, een klein dorpje aan de westkant van het prachtige meer De Leijen. De fietsroute kent een sterke afwisseling in landschappen. Het eerste deel leidt u langs de kenmerkende houtwallen. Richting Earnewâld wordt het landschap opener. U passeert het uitgestrekte natuurgebied De Alde Feanen, dat…

Meer lezen

De Tike (2)

Door | | Nog geen reacties

De Tike  De wandelroute leidt u door het boomrijke gebied op de hogere zandgronden tussen De Tike, Sumar en Garyp. Een aantal mooie onverharde paden en rustige wegen leiden u door het prachtige coulisselandschap. Het is aan te raden om ook een kijkje te nemen bij het meer De Leijen….

Meer lezen

De Veenhoop

Door | | Nog geen reacties

De route volgt de rustige wegen door een vrij open landschap ten zuidwesten van Drachten en door de boomrijke gebieden ten oosten en noorden van Drachten. De Veenhoop is een klein dorp maar kent vele (recreatie-) voorzieningen zoals een haven, camping en café-restaurant ´t Polderhûs. Dit is mede te danken…

Meer lezen

Deinum

Door | | One Comment

Deinum  ‘En yn Deinum stiet ’n sipel op ‘e toer’, aldus de tekst van een bekend Fries volkslied; in Deinum staat een ui op de toren. De kerk is van oorsprong romaans uit de 12e eeuw, maar later gewijzigd. De toren is laat gotisch en de ‘sipel’ is van 1589….

Meer lezen

Driezum

Door | | Nog geen reacties

Driezum (Driesum) / Wâlterswald (Wouterswoude)  De dorpen Wâlterswald en Driezum gaan vrijwel ongemerkt in elkaar over, vandaar dat tussen de dorpen een hechte band bestaat, die tot uitdrukking komt in gemeenschappelijke scholen en verenigingen. Wâlterswald is eigenlijk een dorp met twee kernen, die op een kilometer van elkaar liggen: één…

Meer lezen

Easterein

Door | | Nog geen reacties

Easterein (Oosterend) Dit schilderachtige dorp met afwisselende bebouwing heeft een beschermd dorpsgezicht. In het dorp staat de monumentale kerk centraal op een gedeeltelijk omgracht kerkerf. Het kerkcomplex is grotendeels Middeleeuws; de torenspits werd na een blikseminslag in 1688 herbouwd. Opmerkelijk is de aan de kerk gebouwde vroeggotische sacristie. De belangrijkste…

Meer lezen

Easterein (2)

Door | | Nog geen reacties

Easterein (Oosterend)  Dit schilderachtige dorp met afwisselende bebouwing heeft een beschermd dorpsgezicht. In het dorp staat de monumentale kerk centraal op een gedeeltelijk omgracht kerkerf. Het kerkcomplex is grotendeels Middeleeuws; de torenspits werd na een blikseminslag in 1688 herbouwd. Opmerkelijk is de aan de kerk gebouwde vroeggotische sacristie. De belangrijkste…

Meer lezen

Eastermar

Door | | Nog geen reacties

De fietsroute vanuit Eastermar leidt u rond de twee meren tussen Burgum en Drachten: de Burgumermar en De Leijen. Het gebied tussen Eastermar en Jistrum dankt haar bekendheid aan het zo kenmerkende coulissenlandschap met haar houtwallen en elzensingels. Het gebied wordt doorkuist door een groot aantal onverharde zandwegen. Een uniek…

Meer lezen

Eastermar (2)

Door | | Nog geen reacties

Als u in Eastermar rondloopt, zal u opvallen dat er verspreid over de dorpskom heel wat panden staan met historische waarde. Er is een grote variatie aan bouwwerken te onderscheiden. De VVV in Eastermar heeft een speciale route beschreven met de naam “Oude Panden-route”, waarmee u de geschiedenis van het…

Meer lezen

Ee

Door | | Nog geen reacties

Ee (Ie)  Ee is één van de weinige voorbeelden van een groot terpdorp met nog een aantal boerderijen in de dorpskom. De kern van Ee is in de afgelopen jaren vrijwel geheel gerestaureerd. Het is niet voor niets aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Midden op de terp staat de uit de…

Meer lezen

Elsloo

Door | | Nog geen reacties

Elsloo is met 650 inwoners, één van de kleinere dorpen uit de gemeente Ooststellingwerf. Van oudsher is het een wegdorp. Tussen twee wegen, de Hoofdweg en de Bûtenweg lagen de weilanden voor het vee. Ten westen hiervan waren de hooilanden die grensden aan de Riete, een zijriviertje van de Linde….

Meer lezen

Elsloo (2)

Door | | Nog geen reacties

Elsloo is met 650 inwoners, één van de kleinere dorpen uit de gemeente Ooststellingwerf. Van oudsher is het een wegdorp geweest. Tussen twee wegen, de Hoofdweg en de Bûtenweg lagen de weilanden voor het vee. Ten westen hiervan waren de hooilanden die grensden aan de Riete, een zijriviertje van de…

Meer lezen

Fochteloo

Door | | Nog geen reacties

Fochteloo behoort tot de vroegst bewoonde gebieden van Noord-Nederland. Reeds voor onze jaartelling was er bewoning. Aan het fietspad bij de zogenaamde Tachtig Bunder werden in de dertiger jaren de grondsporen van een nederzetting uit de prehistorie ontdekt. Rond 1850 waren er door het inzakken van het veen en de…

Meer lezen

Garyp

Door | | Nog geen reacties

Het dorpje Garyp ligt op de grens van de “Friese wouden” en het open weidegebied van Midden- Friesland. Als u vanaf Leeuwarden via de Wâldwei, Garyp nadert, kunt u vanaf de “Fonejachtbrug” precies zien wat hiermee wordt bedoeld. U verlaat het open weidelandschap en ontwaart tussen de bomen de twee…

Meer lezen

Gerkesklooster

Door | | Nog geen reacties

Deze route leidt u door de Mieden tussen Buitenpost en Surhuizum. De Mieden zijn laaggelegen hooilanden ten zuiden van de voormalige Lauwerszee. In de loop van de tijd werden de veengronden deels weggeslagen door de Lauwerszee en deels bedekt met een kleilaag. De nabijheid van de Lauwerszee bleef lang van…

Meer lezen

Grou

Door | | Nog geen reacties

Een deel van deze route volgt de Halbertsmawandeling van de VVV Mid-Fryslân. Voor de volledige route en de nodige informatie over deze familie, die van grote betekenis is geweest voor Grou en de Friese cultuur, is verkrijgbaar bij de VVV. Het dorp Grou heeft ongeveer 5500 inwoners en is bijzonder…

Meer lezen

Hallum

Door | | Nog geen reacties

Hallum  Met bijna 3000 inwoners is dit het grootste dorp van Ferwerderadeel, een beschermd dorpsgezicht, vanwege de karakteristieke dorpskern. Maar ook met moderne kleine vooral voedingsindustrie. Bij de haven staat een beeld van Freark van Hallum, in 1163 de stichter van het vroegere klooster Mariëngaarde, dat tussen Hallum en Oude…

Meer lezen

Hantum

Door | | Nog geen reacties

Hantum Hantum ligt op een vrij grote, ook hier weer gedeeltelijk afgegraven, en vrij platte terp. Anders dan in de meeste dorpen ligt de kerk in Hantum niet in het midden, maar aan de rand van het oude dorp. Het gebouw is nog voor een groot deel opgetrokken uit tufsteen,…

Meer lezen

Hantumhuizen

Door | | Nog geen reacties

Hantumhuizen (Hantumhuzen) Aanvankelijk was Hantumhuizen een buurtschap van Hantum, ten zuidwesten van het dorp. Hantumhuizen heeft zich later tot een zelfstandig dorp ontwikkeld. Kerk en toren zijn omstreeks het jaar 1200 gebouwd. De toren is het oudst. In de 14e eeuw zijn de koepelgewelven aangebracht. Tijdens de restauratie van de…

Meer lezen

Harich

Door | | Nog geen reacties

Het “hooggelegen” Harich ligt op de grens van het bosgebied van Gaasterland en het open weidegebied rond de Friese meren. De wandeling leidt u door de Starnumanbossen en de oevers van het Slotermeer. Grote bezienswaardigheid in Harich is de kerk. Een bezoek aan het gebouw met zijn rijke historie is…

Meer lezen

Hemrik

Door | | Nog geen reacties

De omgeving van Hemrik leent zich uitstekend voor recreatieve activiteiten. Een groot aantal natuurgebieden nodigen uit tot een wandeling of fietstocht. De Lippenhuisterheide, de Hemrikker Scharren, het Wijnjeterper Schar en de bossen van Beetsterzwaag liggen op een steenworp afstand van Hemrik. Een deel van de route loopt langs de Opsterlandse…

Meer lezen

Hemrik (2)

Door | | Nog geen reacties

In 1315 wordt het dorp Hemrik onder de naam Hemericke genoemd in een lijst met namen van plaatsen met een kapel. Het witte kerkje (NH) is van oorsprong middeleeuws en werd in 1739 herbouwd op de oude fundamenten. In de klokkenstoel hangt een klok van 1495, gegoten door de reizende…

Meer lezen

Herbaijum

Door | | Nog geen reacties

Herbaijum (Hjerbeam) Tegen de oude rijksweg aangedrukt, vindt men toch een verrassend sfeervol stukje dorpskom. De NH kerk werd omstreeks 1200 gebouwd. Dit eerste kerkje had waarschijnlijk een grotere omvang dan het huidige bouwwerk. In ca. 1580 ging de kerk over in protestantse handen. Aan de westzijde van de kerk…

Meer lezen

Hommerts-Jutrijp

Door | | Nog geen reacties

De route leidt u over rustige wegen door een zeer open weidelandschap. Een klein deel volgt een drukke autoweg. Hommerts en Jutrijp (De Hommerts-Jutryp) vormen een tweelingdorp, gelegen aan de weg Sneek-Lemmer. Kenmerkend voor het streekdorp is de lintbebouwing. Van de twee kerken staat de Ned. Herv. kerk op de…

Meer lezen

Houtigehage

Door | | Nog geen reacties

Rond Houtigehage werd al in de 17e eeuw gestart met afgraven van het hoogveen. Het patroon van de ontginning is nog duidelijk te herkennen in de wegenstructuur rond het dorp. Ook de namen van de wegen verwijzen steeds weer naar de periode dat het veen werd vervoerd over het water….

Meer lezen

Hurdegaryp

Door | | Nog geen reacties

Hurdegaryp is een relatief groot dorp ten oosten van Leeuwarden. Veel bewoners vinden een werkplek in Leeuwarden. Het is niet vreemd dat Hurdegaryp zo´n gewilde woonplaats is. Het gebied rond Hurdegaryp is zeer de moeite waard. Ten noorden van het dorp zijn grote natuurreservaten te vinden, terwijl ten zuidwesten de…

Meer lezen

Hurdegaryp (2)

Door | | Nog geen reacties

Hurdegaryp is een relatief groot dorp ten oosten van Leeuwarden. Veel van de inwoners vinden een werkplek in Leeuwarden, maar kiezen als woonplaats het dorp boven de stad. Het is niet vreemd dat Hurdegaryp zo´n gewilde woonplaats is. Het gebied rond Hurdegaryp is zeer de moeite waard. Ten noorden van…

Meer lezen

Ingelum

Door | | Nog geen reacties

Ingelum (Engelum)  In Ingelum is er dankzij particuliere liefhebberij een ‘museum’ van oude McCormicks trekkers en andere oude landbouwwerktuigen. In een oude kippenloods heeft J. Bruining de meest uitgebreide collectie van deze trekkers in Nederland, zo’n 25 stuks. We starten deze route bij de hervormde kerk van Ingelum. Een herdenkingssteen…

Meer lezen

Jelsum

Door | | Nog geen reacties

Jelsum  Een beschermd dorpsgezicht, gebouwd op verschillende terpen en met een brinkachtig plantsoen in het midden. In 2010 voerde de Rijksuniversiteit Groningen hier een archeologisch onderzoek uit aan de noordkant van de kerk. In de terp werden honderden lagen klei, terp en mestlagen aangetroffen. In de mestlagen werden paalresten van…

Meer lezen

Jirnsum

Door | | Nog geen reacties

Opgravingen duiden erop dat dit gebied ongeveer 2000 jaar geleden reeds bewoond moet zijn geweest. Jirnsum lag vroeger aan een zijarm van de Middelzee, een belangrijke verbinding van noord naar zuid. In de geschriften komt de naam Earnsum voor in het jaar 1399. De bevolking leefde voornamelijk van veeteelt en…

Meer lezen

Jistrum

Door | | Nog geen reacties

Het dorp Jistrum (Eestrum) ligt op een zandrug, net als de meeste dorpen rond de Burgumermar. Men brengt de naam Jistrum in verband met het woord ies(es), het oude Jistrumer bouwland aan weerszijden van de huidige Ieswei. Tot halverwege de vorige eeuw werd hier naast veeteelt ook veel aan akkerbouw…

Meer lezen

Katlijk

Door | | Nog geen reacties

Wie in Katlijk komt moet zeker een bezoek brengen aan het het eeuwenoude kerkje, gebouwd in 1525, en de klokkenstoel. Bij deze klokkenstoel vindt aan het einde van het jaar het St.Thomasluiden plaats. De eeuwenoude traditie zorgt ervoor dat aan het einde van jaar de kwade geesten worden verjaagd. Dit…

Meer lezen

Kimswerd

Door | | Nog geen reacties

Kimswerd (Kimswert)  Een dorp met een aantrekkelijk centrum waar enkele oude huizen, soms nog uit de 18e eeuw, voor veel sfeer zorgen. De kerk die met tufsteen is gebouwd, stamt uit de 11e eeuw. De toren is uit de 12e eeuw. Beide zijn in 1516 met baksteen verhoogd nadat de…

Meer lezen

Kollumerpomp

Door | | Nog geen reacties

Kollumerpomp (De Pomp) is een klein en langgerekt dorp dat achter de oude zeedijk van de oude Lauwerszee ligt. Even buiten het dorp staat een mooie watermolen. Waar nu Kollumerpomp ligt, golfde eens de zee. Mede door toedoen van de kloosters werden er in de Middeleeuwen zeedijken aangelegd, waardoor steeds…

Meer lezen

Langweer

Door | | Nog geen reacties

Langweer vormt een belangrijk watersportcentrum als schakel tussen de meren van Midden-Fryslân en het merengebied in de Zuidwesthoek. Het gezellige centrum is een beschermd dorpsgezicht en de “Buorren” is bekend vanwege de oude linden. ’s Zomers is het hier een drukte van belang. De terrassen op de Buorren zitten vaak…

Meer lezen

Lippenhuizen

Door | | Nog geen reacties

Lippenhuizen dankt zijn naam waarschijnlijk aan de familie Ljuppa. Deze familie woonde hier eeuwen geleden en bouwde een groot aantal huizen. Familienaam en huizen werden samengevoegd tot Ljuppengahuizen. Niet ver van Lippenhuizen vinden een groot aantal natuurgebieden, die de moeite waard zijn om een bezoek te brengen. In het dal…

Meer lezen

Luxwoude

Door | | Nog geen reacties

Luxwoude, in de volksmond ook wel Lúksterhoek genoemd, is een klein maar actief dorp in het westen van de gemeente Opsterland. De naam Luxwoude vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in de middeleeuwen en betekent: “dorpsgebied behorend bij de St. Lucaskerk”. De voormalige dorpskerk was in de middeleeuwen gewijd aan de evangelist…

Meer lezen

Luxwoude (2)

Door | | Nog geen reacties

Het landschap dat nu doorsneden wordt door kanalen, vaarten en wijken bestond vroeger uit uitgestrekte veengebieden. Hier en daar lagen op de hogere delen kleine nederzettingen. De bewoners leefden van de landbouw. Op kleine schaal droogde men veen tot turf, om het te gebruiken als brandstof. In het midden van…

Meer lezen

Makkinga

Door | | One Comment

Omgeven door bossen, weide, bouwland en boomwallen ligt Makkinaa, één van de dertien dorpen van Ooststellingwerf. MakkinGa is een van de weinige esdorpen in Friesland. Centraal in het dorp ligt de brink die, samen met de waterpomp en de kerk, voor een bijzonder sfeertje zorgt. Afgaande op de ouderdom van…

Meer lezen

Makkinga (2)

Door | | Nog geen reacties

Omgeven door bossen, weide, bouwland en boomwallen ligt Makkinga, één van de dertien dorpen van Ooststellingwerf. Makkinga is een van de weinige esdorpen in Friesland. Centraal in het dorp ligt de brink die, samen met de waterpomp en de kerk, voor een uniek sfeertje zorgt. Afgaande op de ouderdom van…

Meer lezen

Marsum

Door | | Nog geen reacties

Marsum (Marssum)  Dit beschermde dorpsgezicht is een terpdorp. Dat is nog duidelijk waarneembaar aan het sterk oplopende straatje ‘De Buorren’, langs de kerk. Het dorp kent 3 grote monumenten: Heringastate of Poptaslot (1525), het Popta gasthuis (1712) en genoemde hervormde kerk uit de 12e eeuw. Het Popta Gasthuis werd rond…

Meer lezen

Menaam

Door | | Nog geen reacties

Menaam (Menaldum)  De hoofdplaats van gemeente Menameradiel, heeft een rijke historie. Eens stonden er zeven states en zes eeuwen geleden versloegen de Schieringers hier de Vetkopers in een felle slag. In het dorp is het gemeentehuis bij de brug een opvallend gebouw. Het neoclassicistische raadhuis uit 1843 is van de…

Meer lezen

Metslawier

Door | | Nog geen reacties

Metslawier (Mitselwier) Metslawier is de voormalige hoofdplaats van Oost-Dongeradeel en eeuwenlang de zetel van het grietenijbestuur. Het uit de 19e eeuw daterende gemeentehuis, indertijd gebouwd als grietenijhuis en herberg, is nu in gebruik als Thomashuis. In de jaren zeventig van de 20e eeuw is de “Buorren”, de oude 16e en…

Meer lezen

Minnertsga

Door | | Nog geen reacties

Minnertsga (Minnertsgea)  In 1982 kwam dit dorp bij de gemeente het Bildt, hoewel het daar historisch gezien niet bijhoort. In en rond dit dorp ligt een rijke historie van vele vroegere states en stinzen. Noordelijk aan de Hearewei stond ‘Lyts Hermana’. Tot 1816 bewoond door de geliefde burgemeester van Barradeel,…

Meer lezen

Moddergat

Door | | Nog geen reacties

Moddergat  Moddergat is in de tweede helft van de 18e eeuw ontstaan als een uitbreiding in westelijke richting van het dorp Paesens (Peazens). Het was een nederzetting van vissers en bestond uit twee delen, “De Kamp” en westelijk daarvan “De Oere”. Tot het eind van de 19e eeuw is de…

Meer lezen

Morra

Door | | Nog geen reacties

Morra (Moarre) Morra is een oud dorp, dat zijn naam al omstreeks 1260 heeft gekregen. In de late Middeleeuwen telde het dorp een aantal adellijke states, zoals Heemstra, Scheltema, Nittema en Botma. De kerk is vermoedelijk al voor 1230 gesticht en in 1541 werd het bedehuis ingrijpend verbouwd en van…

Meer lezen

Nijeholtpade

Door | | Nog geen reacties

Op een uitloper van het Drents Plateau ligt het dorp Nijeholtpade, opgesloten tussen de Linde en de Tjonger. Deze laatste stroom vormt de culturele grens van Friesland . Ten zuiden hiervan ligt ‘het andere Friesland’. Daar waar veel Friezen geen Fries spreken, maar ‘Stellingwerfs’. Zo spreken ook de bewoners van…

Meer lezen

Nijetrijne

Door | | Nog geen reacties

Een deel van de wandelroute door het natuurreservaat Rottige Meenthe volgt het “Voetpad” dat ongeveer parallel loopt aan de doorGaande weg naar Munnekeburen en de Pieter Stuyvesantweg Het Voetpad is een ontginningsas van waaruit het land werd ontgonnen middels het recht van opstrek. Zo ontstonden reeksen van dorpen: Scherpenzeel, Munnekeburen,…

Meer lezen

Oentsjerk

Door | | Nog geen reacties

De route leidt u door een deel van de zogenaamde Trynwâlden, een bosrijk gebied, niet ver van Leeuwarden. Het startpunt Oentsjerk staat bekend om zijn mooie ligging tussen boomrijke wegen en het diverse landschap. Het stond vroeger bekend als een voornaam dorp. Het zal u niet verbazen dat de rijke…

Meer lezen

Oldeberkoop

Door | | Nog geen reacties

De uitstraling van de oude gebouwen en de prachtige, schaduwgevende bomen zorgen ervoor dat het een aangename belevenis is om door het oude dorp te wandelen. Oldeberkoop heeft veel te bieden. Men slaagt er in om met behulp van talrijke vrijwilligers in de belangstelling te staan via de orGanisatie van…

Meer lezen

Oldeberkoop (2)

Door | | Nog geen reacties

De fietsroute vanuit Oldeberkoop leidt door het land van de Linde en de Tjonger. Waar nu deze rivieren stromen, liep na de laatste ijstijd het smeltwater van het dooiende ijs richting zee. In de warmere periode daarna ontstond in de dalen laagveen. Het veen werd gevoed door het water van…

Meer lezen

Oldelamer

Door | | Nog geen reacties

Op een afstand van ongeveer 3 km ten westen van Wolvega ligt Oldelamer. Het is een uitgestrekt dorp met een kleine kern, die bestaat uit een aantal huizen, een school, dorpshuis “Het Griffioentje” en als beeldbepalend gebouw de hervormde kerk. Winkels zijn er al lang niet meer, daarvoor zijn de…

Meer lezen

Oosterbierum

Door | | Nog geen reacties

Oosterbierum (Easterbierrum)  De kerk van Oosterbierum vormt het middelpunt van het dorp. De toren is in 1990 gerestaureerd en is eigendom van de gemeente Franekeradeel. De kerk zelf is in 2003/ 2004 van binnen en buiten gerestaureerd, het geld hiervoor moest voor een groot deel van de dorpsgemeenschap zelf komen….

Meer lezen

Oosterzee

Door | | Nog geen reacties

Oosterzee (Eastersee) bestaat uit twee gedeelten: Oosterzee- Buren en Oosterzee- Gietersebrug. Laatstgenoemde is het grootst, hier start de wandelroute. Het dorp is met name gericht op de watersport. In het begin van de 18e eeuw startte de ontginning van het veen ten zuiden van het dorp. Voor de afvoer van…

Meer lezen

Oosthem

Door | | Nog geen reacties

Oosthem (Easthim)  De wandelroute leidt u over de oude dijken in het “Hemmengebied”, “hem” duidt op het ingepolderde land. Tijdens de route volgt u voor een groot deel de oude hemdijk tussen Nijesyl en Blauwhuis. Omdat de dijken iets hoger liggen dan het omliggende landschap, heeft u een mooi uitzicht…

Meer lezen

Oranjewoud

Door | | Nog geen reacties

In het jaar 1676 besloot de echtgenote van de stadhouder van Friesland, Albertina Agnes, een buitenplaats te bouwen op de uitgestrekte heidevelden in de buurt van Heerenveen. De bouw werd groots opgezet, maar uiteindelijk nooit helemaal voltooid en rond 1810 op afbraak verkocht. Door dit initiatief zijn er meer adellijke…

Meer lezen

Oudega (SM)

Door | | Nog geen reacties

De wandelroute leidt u langs de rand van Nationaal Park “De Alde Feanen” (De Oude Venen). Het is mogelijk om de route op verschillende punten te starten, bijvoorbeeld in Earnewâld, afhankelijk van hoe ver u wilt wandelen. Het gebied ten westen van Oudega is een open weidegebied dat langzaam overgaat…

Meer lezen

Oudega (SWF)

Door | | Nog geen reacties

De route wordt beschreven vanuit Oudega maar u kunt ook in Gaastmeer starten. De route leidt u over zeer rustige wegen en fietspaden door een prachtig merengebied en een open weidelandschap. Vooral watersporters weten Oudega te vinden. Vanaf de Oudegaaster Brekken vaar je tot in het centrum van het dorp….

Meer lezen

Oudwoude

Door | | Nog geen reacties

Oudwoude (Aldwâld)  Ten westen van Kollum ligt het,in een oorkonde uit 1443 reeds genoemde, Oudwoude. In zijn boek Kollumerland en Nieuw-Kruisland” beschreef Mr. A.J. Andreae in 1886 Oudwoude aldus: “De kom van het dorp wordt gevormd door eene verspreide buurt, zeer landelijk aan de kustweg gelegen“. Deze indruk maakt het…

Meer lezen

Raerd

Door | | Nog geen reacties

Na de samenvoeging van Rauwerderhem, Utingeradeel en Idaarderadeel tot Boarnsterhim, verloor het dorp Rauwerd(Raerd) zijn status als gemeentelijke hoofdplaats. Raerd heeft noch wel de allure van een welvarend dorp, met statige rentenierswoningen. Ook de kerk valt meteen op. De uit 1814 daterende hervormde kerk staat op een verhoogd kerkhof. In…

Meer lezen

Raerd (2)

Door | | Nog geen reacties

Na de samenvoeging van Rauwerderhem, Utingeradeel en Idaarderadeel tot Boarnsterhim, verloor het dorp Rauwerd(Raerd) zijn status als gemeentelijke hoofdplaats. Raerd heeft noch wel de allure van een welvarend dorp, met statige rentenierswoningen. Ook de kerk valt meteen op. De hervormde kerk staat op een verhoogd kerkhof. In het interieur bevindt…

Meer lezen

Reduzum

Door | | Nog geen reacties

Reduzum is van oudsher een terpdorp dat ontstaan is aan de rand van de vroegere Middelzee. De veehouderij was de belangrijkste bron van inkomsten. Het dorp van veehouders en “boerenfeinten” was bekend door café ‘De Trije Romers’ langs de weg van Leeuwarden naar Sneek. Nog drukker werd het daar toen…

Meer lezen

Reduzum (2)

Door | | Nog geen reacties

Reduzum is van oudsher een terpdorp dat ontstaan is aan de rand van de vroegere Middelzee. De veehouderij was de belangrijkste bron van inkomsten. Het dorp van veehouders en “boerenfeinten” was bekend vanweg het hotel ‘De Trije Romers’ langs de weg van Leeuwarden naar Sneek. Nog drukker met diligences werd…

Meer lezen

Rijs

Door | | Nog geen reacties

Rijs is vooral bekend door het Rijsterbos. Het werd in de 17de eeuw aangelegd als onderdeel van het landgoed van de Amsterdamse bestuurder David de Wildt. Het bos is nu in beheer bij It Fryske Gea. Bij de ingang staat een uitgebreid informatiebord over het bos en It Fryske Gea,…

Meer lezen

Rinsumageast

Door | | Nog geen reacties

Rinsumageast (Rinsumageest)  De karakteristieke dorpsvaart is voor een deel gedempt. Op de hoek van Rjochthusstrjitte en Van Aylvawei staat ‘Het Rechthuis’ (voor 1880 het Rechthuis en Gemeentehuis van Dantumadiel). Het meest kenmerkend is de twee schepige gerestaureerde kerk, daterend uit eind 11e eeuw. De noordbeuk van tufsteen is van de…

Meer lezen

Rottevalle

Door | | Nog geen reacties

Deze wandelroute leidt u langs een aantal mooie (onverharde) wegen ten noorden van Rottevalle. Maar ook het gebied ten westen van Rottevalle, rond het prachtige meer De Leijen, is zeer de moeite waard. Bij het VVVagentschap aan het Muldersplein vindt u meer routes en informatie over het gebied. Voor zover…

Meer lezen

Ryptsjerk

Door | | Nog geen reacties

De route leidt u gedeeltelijk door de ”Trynwâlden”. Dit gebied rondom Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk is van oudsher een bosrijk gebied, niet ver van Leeuwarden. Het is daarom ook niet vreemd dat de adel zich al vroeg vestigde in dit gebied. Van de vele grote buitenhuizen met parken kunt u…

Meer lezen

Sexbierum

Door | | Nog geen reacties

Sexbierum (Seisbierrum)/Pietersbierum (Pietersbierrum)  Bij de molen staat een piramide die stamt uit de tijd dat daar attractiepark Aeolus was gevestigd. Nu is hier een vestiging van kinderattractiepark Ballorig. Maar het dorp heeft op kleinere schaal nog veel te bieden. Een aantal horecabedrijven zitten in aantrekkelijke panden, zoals het pannenkoekrestaurant in…

Meer lezen

Sibrandabuorren

Door | | Nog geen reacties

Sibrandabuorren ligt net als Gauw, Goënga, Tersoal en Poppenwier in De Lege Geaen” (de lage landen), zoals de streek vaak wordt genoemd. De dorpen zijn gelegen in laaggelegen en een waterrijk gebied, niet ver van het Sneekermeer. Het Sneekermeer is in het verre verleden ontstaan door veenafgravingen vanuit diverse dorpen…

Meer lezen

Sibrandabuorren (2)

Door | | Nog geen reacties

Sibrandabuorren ligt net als Gauw en Goënga in “De Lege Geaen”” (de lage landen), zoals de streek vaak wordt genoemd. Het dorp is gelegen in een waterrijk gebied, aan de Sibrandabuorsterfeart, die de verbinding vormt tussen de Sneeker Oudvaart en het Sneekermeer. Het is aan te raden om voor of…

Meer lezen

Sint-Nicolaasga

Door | | Nog geen reacties

Het dorpsbeeld van Sint- Nicolaasga (St. Nyk) wordt gedomineerd door de grote Rooms-Katholieke St. Nicolaas- kerk. Door de hoge toren kan men Sint Nyk van verre herkennen. Het fraaie neogotische bouwwerk werd gesticht in 1885 en werd in 1970 officieel tot monument verklaard. Karakteristiek is ook de oudere hervormde kerk…

Meer lezen

Sondel

Door | | Nog geen reacties

Sondel heeft enkele architectonische monumenten. Aardig is de rijk met wapens versierde gevelsteen uit 1780 in de muur van een boerderij, die herinnert aan het herenhuis Beuckenswijk. De hervormde kerk is geen monument, maar werd in 1870 gebouwd op de fundamenten van een oude kerk. De monumentale preekstoel en familiebank…

Meer lezen

Sonnega-Oldetrijne

Door | | Nog geen reacties

De dorpjes Sonnega en Oldetrijne vormen samen een tweelingdorp, dat zich kenmerkt als hoofdzakelijk een agrarische gemeenschap. De ruilverkaveling, uitgevoerd in de jaren zeventig, heeft veel veranderd. Veel kleine agrarische bedrijven zijn opgeheven en schaalvergroting heeft zijn intrede gedaan. Tegenwoordig vindt men in de dorpen moderne loonbedrijven en mechanisatiebedrijven. Door…

Meer lezen

Stavoren

Door | | Nog geen reacties

De route leidt u langs een deel van het grote watervogelreservaat langs de IJsselmeerkust waar vooral buiten het broedseizoen watervogels hun rui-, rust- en foerageergebied vinden. U passeert Molkwerum, een fraai dorpje, ook wel Klein Venetië genoemd. Na de wandeling kunt u op eigen gelegenheid Stavoren ontdekken. Stavoren is waarschijnlijk…

Meer lezen

Sumar

Door | | Nog geen reacties

Sumar ligt op de grens van een zandrug en een veengebied. Het dorp dankt zijn ontstaan aan de vestiging van een uithof van een kloostergroep, die de nederzetting stichtten om de lage venen te ontginnen en om zich zo tevens van de nodige brandstof te voorzien voor het klooster. De…

Meer lezen

Surhuizum

Door | | Nog geen reacties

De route leidt u door het grensgebied tussen de boomrijke Wouden en het open gebied ten noordoosten van Surhuizum en Augustinusga, over rustige paden en (hooi) wegen. In het verleden was Surhuizum het grootste dorp van de grietenij Achtkarspelen: al het land en veen dat ten zuiden van Augustinusga lag,…

Meer lezen

Suwâld

Door | | Nog geen reacties

Het dorp Suwâld ligt op een zandrug in het veen aan de rand van het woudengebied en dankt haar naam aan het woord zuiderwoud. Toen het ijs aan het einde van de ijstijd verdween, bleef er een grote kale wildernis achter van zand, steen en keileem. Koude en warme perioden…

Meer lezen

Ter Idzard

Door | | Nog geen reacties

De drie Weststellingwerfse dorpen Ter Idzard, Olde- en Nijeholtwolde liggen tussen Wolvega en Heerenveen en strekken zich uit tussen de riviertjes de Scheene en de Tjonger. Het huidige landschap is mede gevormd door het recht van opstrek waardoor de zogenaamde strokenverkaveling is ontstaan, wat er op neer kwam dat al…

Meer lezen

Terherne (2)

Door | | Nog geen reacties

Aan de rand van de gemeente Boarnsterhim, omsloten door het Sneekermeer en de Terhornster en Terkaplester Poelen, ligt het “eiland” Terherne, sinds 1995 het “Kameleondorp”. Een dorp met ca.720 inwoners, maar met internationale bekendheid, vooral bij watersporters. De jachthavens, zomerhuisjes, campings, bootverhuurders, ideale surfvoorzieningen, vele visstekjes en het strand zorgen…

Meer lezen

Ternaard

Door | | Nog geen reacties

Ternaard is nog steeds, als hoofdplaats van de voormalige gemeente West- Dongeradeel, een deftig dorp. Een oud dorp tevens, dat als “Tunuwerden” voorkomt op de uit de 8e eeuw stammende lijst van bezittingen van het klooster van Fulda. De uit de 16e eeuw stammende grote hervormde kerk is, met zijn…

Meer lezen

Terwispel

Door | | Nog geen reacties

Vóór de aanleg van de bossen van bijvoorbeeld Beetsterzwaag in de 18e en de 19e eeuw, was het gebied rond Terwispel open en vormden de dorpen groene oasen op de weerszijden van het Koningsdiep. Enorme heidevelden bepaalden het beeld van die tijd met aan de noord- en zuidzijde van Opsterland…

Meer lezen

Tibma

Door | | Nog geen reacties

Ganzen in de Lauwerskrite  Al tientallen, misschien wel honderden jaren is het Lauwersmeergebied voor ganzen een belangrijk over-winteringgebied. Elk jaar komen er vanaf eind september duizenden ganzen naar het gebied om hier te eten en te rusten. De meest voorkomende soorten zijn de kolgans, brandgans, grauwe gans, rotgans en rietgans….

Meer lezen

Tjerkwerd

Door | | Nog geen reacties

Tjerkwerd (Tjerkwert) Dit dorp aan de Warkumer Trekfeart ontleent een deel van zijn aantrekkelijkheid aan zijn ligging aan de Warkumer Trekfeart, bekend van de water- en schaatssport (Elfstedentocht). In de 16e eeuw maakte roofridder Tjerk Walta vanuit het Waltaslot de omgeving van Tjerkwerd onveilig. Met de zijnen vocht hij tegen…

Meer lezen

Twijzel

Door | | Nog geen reacties

De route leidt u door een landschappelijk zeer interessant gebied. Ten noorden van de autoweg (N355) Leeuwarden-Groningen en ten westen van weg naar Drachten bevindt zich een coulissenlandschap met de bekende dykswâlen (houtwallen en elzensingels), maar ook talrijke pingo’s. Het gebied ten zuiden van de N355 heeft een geheel ander…

Meer lezen

Twijzel (2)

Door | | Nog geen reacties

De route ten noorden van Twijzel leidt u door een echt houtwallengebied. Alhoewel de route deels een iets drukkere weg volgt (De Wedze) is het toch de moeite waard om dit gebied te verkennen. Oorspronkelijk zijn de meeste houtwallen aangeplant om te dienen als veekering. Soms dienden ze als leverancier…

Meer lezen

Twijzelerheide

Door | | Nog geen reacties

De route leidt u over rustige wegen tussen Twijzelerheide en Hurdegaryp. Vooral het verschil in karakter van het landschap ten zuiden en noorden van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen is opvallend. Ten zuiden van de spoorlijn fietst u door een gebied van houtwallen en zandruggen terwijl ten noorden van de spoorlijn het…

Meer lezen

Tzummarum

Door | | Nog geen reacties

Tzummarum (Tsummearum)  Met ca. 1600 inwoners een van de grotere dorpen in de gemeente Franekeradeel. Het dorp ligt op een van de terpen die vanaf het jaar 500 op de kwelderwal tussen Sexbierum en Mooie Paal zijn opgeworpen. De plaatsnaam komt waarschijnlijk van hiem fan Thiadmer of Tsjomme. Hoewel de…

Meer lezen

Warns

Door | | Nog geen reacties

Warns bestaat uit een noordelijk en zuidelijk deel. De kerk in het zuidelijke deel dateert uit de 13e eeuw en de toren zelfs uit de 12e eeuw, de muren van tufsteen zijn daar een bewijs van tufsteen. Toen in 1682 de kerk werd verbouwd, is ook de toren gewijzigd, maar…

Meer lezen

Warten

Door | | Nog geen reacties

De route leidt u o.a. door Nationaal Park De Alde Feanen, over het eiland De Burd en langs een aantal interessante en waterrijke dorpen. Het zal u niet verbazen dat u gebruik zult moeten maken van een aantal pontjes. De vaartijden en -periodes willen nog wel eens veranderen. Informeer voor…

Meer lezen

Waskemeer

Door | | Nog geen reacties

Het dorp Waskemeer, met een inwonertal van rond de 900, bestaat nog maar enkele tientallen jaren onder deze naam. Waskemeer, dat voorheen als Haulerwijkbeneden bekend stond, ontstond in de verveningstijd. In het later agrarische dorp zorgde de melkfabriek voor werkgelegenheid en het karakter van het dorp. Nog steeds vindt u…

Meer lezen

Waskemeer (2)

Door | | Nog geen reacties

Het dorp Waskemeer bestaat nog maar enkele tientallen jaren onder deze naam. Het dorp dat voorheen als Haulerwijk-beneden bekend stond, ontstond in de verveningstijd. In het later agrarische dorp zorgde de melkfabriek voor werkgelegenheid en het karakter van het dorp. Nog steeds vindt u in het buitengebied van het dorp…

Meer lezen

Wergea

Door | | Nog geen reacties

Hoewel Fryslân met inpolderingen de (de Middelzee, het Workumer Nieuwland en andere flinke projecten langs de kust) de nodige ervaring heeft, zijn echte droogmakerijen, zoals we die kennen in Noord- en Zuid- Holland, beperkt in aantal en omvang. Het Staversemeer, in de Zuidwesthoek, en het Sensmeer en Atzemeer, bij Westhem…

Meer lezen

Wergea (2)

Door | | Nog geen reacties

Hoewel Fryslân met inpolderingen (de Middelzee, het Workumer Nieuwland en andere flinke projecten langs de kust) de nodige ervaring heeft, zijn echte droogmakerijen, zoals we die kennen in Noord- en Zuid-Holland, beperkt in aantal en omvang. Het Staversemeer, in de Zuidwesthoek, en het Sensmeer en Atzemeer bij Westhem en Blauwhuis,…

Meer lezen

Wijckel

Door | | Nog geen reacties

Wijckel (Wikel) valt op door de zware zadeldaktoren van de NH-kerk die van ver al zichtbaar is. Kerk en toren zijn omstreeks 1400 gebouwd. In de kerk ligt het praalgraf/ monument van bouwkundige Menno van Coehoorn, die jarenlang op het slot Meerenstein te Wijckel heeft gewoond. Hij stierf op 17…

Meer lezen

Wijnaldum (2)

Door | | Nog geen reacties

Wijnaldum (Winaam)  De langere route leidt u door het akkerbouwgebied ten noorden van Wijnaldum, langs de zeedijk en enkele markante gebouwen. Oostelijk van “Winaam” liggen een aantal glooiingen van terpresten. Hier hebben archeologische vondsten de oude bewoning uit het begin van de jaartelling bevestigd. In het dorp is een kleine…

Meer lezen

Wirdum

Door | | Nog geen reacties

Ongeveer 5 kilometer onder Leeuwarden liggen de dorpen Wirdum en Swichum. Ondanks de uitbreiding van Leeuwar- den naar het zuiden, blijven deze dorpjes nog ongemoeid. Het is er rustig wonen en goed toeven en tegelijkertijd ken- nen de dorpen een bruisend verenigingsleven. Meer dan 50 verenigingen zorgen ervoor dat er…

Meer lezen

Witmarsum (2)

Door | | Nog geen reacties

Witmarsum (Wytmarsum)  Witmarsum was het hoofddorp van de voormalige gemeente Wûnseradiel, met aan de Arumerweg het fraaie gemeentehuis. De hervormde kerk is relatief “jong”. Zij werd gebouwd in 1633 in een soort gotische stijl. Het interieur met fraaie 17e eeuwse banken en zeer oude grafzerken is de moeite waard. Het…

Meer lezen

Wommels

Door | | Nog geen reacties

Het welvarende dorp Wommels heeft van oudsher een zekere centrum- functie. De terp in het centrum van het dorp wordt omgeven door een aantal winkels die ook de omliggende dorpen van Wommels bedienen. De centrale ligging aan de weg van Leeuwarden naar Bolsward maakt van Wommels een aantrekkelijke woonplaats. Het…

Meer lezen

Workum

Door | | Nog geen reacties

Het stadje Workum (Warkum) is ontstaan aan de monding van Vliet en Wijmerts, een belangrijke verbinding met de voormalige Zuiderzee. Vanuit Workum voer men in de Middeleeuwen al naar Engeland en de Oostzeelanden. In die rijke periode begon men met de bouw van de grote kruiskerk en de robuuste toren….

Meer lezen

Workum-Stavoren

Door | | Nog geen reacties

Door de aanwezigheid van de spoorlijn tussen Workum en Stavoren is het mogelijk om via de IJsselmeerdijk van station naar station te lopen. Zowel Workum, Hindeloopen, Molkwerum als Stavoren kunnen dienen als startplaats. De staions in Workum, Hindeloopen en Molkwerum liggen ±1 km ten oosten van het centrum. Afstanden: Station…

Meer lezen

Wytgaard

Door | | Nog geen reacties

Volgens een Romeinse gebiedsbeschrijver, Tacitus, werd de rand van de toenmalige Middelzee al in de eerste eeuw na Christus bewoond. Door overstromingen tussen de 2de en de 8ste eeuw is dit gebied tijdelijk verlaten, maar later zijn de terpen weer bewoond geraakt. Nou ja, terpen Het waren meer kleine ophogingen…

Meer lezen